Album HOT

387,132 lượt nghe 28 lượt thích
436,248 lượt nghe 37 lượt thích
42,326 lượt nghe 1 lượt thích
335,195 lượt nghe 6 lượt thích

Album Mới

180,326 lượt nghe 12 lượt thích
230,246 lượt nghe 10 lượt thích
50,883 lượt nghe 4 lượt thích
7,159 lượt nghe 0 lượt thích
15,983 lượt nghe 1 lượt thích
6,888 lượt nghe 0 lượt thích
6,278 lượt nghe 1 lượt thích
2,685 lượt nghe 2 lượt thích
795 lượt nghe 0 lượt thích

Thể Loại