Album HOT

1,023,247 lượt nghe 103 lượt thích
130,292 lượt nghe 6 lượt thích
450,727 lượt nghe 30 lượt thích
478,234 lượt nghe 37 lượt thích
363,890 lượt nghe 7 lượt thích
413,077 lượt nghe 30 lượt thích
2,428,170 lượt nghe 234 lượt thích
293,406 lượt nghe 20 lượt thích

Album Mới

46,739 lượt nghe 1 lượt thích
92,729 lượt nghe 6 lượt thích
13,244 lượt nghe 0 lượt thích
4,464 lượt nghe 1 lượt thích
2,505 lượt nghe 0 lượt thích
3,489 lượt nghe 0 lượt thích
38,137 lượt nghe 7 lượt thích

Thể Loại